Poskytovatel sociálních služeb ve vašem regionu

Terénní program – Tachovsko

Terénní program – Rokycanova 4
Mgr. David Klaus tp.tachov@kotec.cz 608 656 538
Anna Kormošová tp.tachov@kotec.cz 734 567 580
Hanka Kolihová, DiS. tp.tachov@kotec.cz 778 724 481

Provoz Terénního programu

 ve dnech 20 – 21.2.2020 z důvodu dovolených.

V případě potřeby lze volat na tel: 608 656 538


Poslání služby

Posláním terénních programů na Chebsku, Sokolovsku, Tachovsku (dále jen „terénních programů KOTEC o. p. s.“) je aktivní nabízení a poskytování sociálních služeb lidem, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, a to v jejich přirozeném prostředí. Jsme jim partnerem a podporujeme je v hledání způsobů a cest, které mohou vést ke zkvalitnění jejich života.

Cílové skupiny

Klientem terénních programů KOTEC o. p. s. může být osoba ve věku od 15 do 65 let, která se ocitla v nepříznivé sociální situaci a nachází se v regionech Chebska, Sokolovska a Tachovska.

Nepříznivá sociální situace je v tomto ohledu brána jako oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňujícího prostředí, ohrožení práva a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo nejsou schopni z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.

Níže vyjmenované cílové podskupiny klientů se můžou vzájemně prolínat. Není pravidlem, že by klient terénního programu spadal pouze do jedné ze struktur. Jsou to tedy osoby:

 1. osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
 2. děti a mládež ohrožené rozvojem nežádoucích společenských jevů
 3. lidé opouštějící zařízení ústavní výchovy nebo výkon trestu odnětí svobody
 4. lidé bez přístřeší nebo s aktuálními problémy s bydlením
 5. osoby ohrožené zneužíváním v práci či v jiných činnostech
 6. uživatelé návykových látek
 7. osoby ohrožené násilným chováním jiných osob
 8. osoby poskytující placené sexuální služby

 

Cíle služby

Cílem služby je vyhledávat osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a minimalizovat rizika jejich způsobu života. (základní definice dle §69 zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb.)

Dalšími cíli služby jsou:

 1. minimalizovat dopady nepříznivé sociální situace
 2. směřovat klienta k aktivnímu a samostatnému jednání vedoucímu ke změně a stabilizaci
 3. klientovi pomoci navázat jiné zdroje, které mu budou nápomocny ke změně (návazné odborné služby, instituce, rodinné zdroje aj.)
 4. vytvářet reálný obraz u veřejnosti o sociální službě a klientech služby

 

Principy služby

S klienty terénní pracovníci pracují na základě těchto základních principů, kterými jsou:

 1. bezplatnost – veškeré služby, které terénní programy KOTEC o. p. s. poskytují, jsou bezplatné. V rámci tohoto principu je služba de facto dostupná pro všechny osoby, které jí potřebují využívat.
 2. anonymita – klient, který spolupracuje s terénními pracovníky, může na základě svého rozhodnutí zůstat v anonymitě, což v žádném ohledu neovlivní míru a kvalitu poskytovaných sociálních služeb ze strany pracovníků. Terénní práce totiž musí zachovávat schválenou míru anonymity klientů, z důvodu možnosti a potřebnosti budování důvěry v možnost pomoci.
 3. mlčenlivost – informace, které nám klient sdělí, dále nikde nešíříme. Tento princip velmi napomáhá k vybudování vzájemné důvěry mezi klientem a pracovníkem a prohlubuje vzájemnou spolupráci. Výjimkou jsou informace týkající se trestné činnosti spojené se zákonnou ohlašovací povinností povinnost podle § 368 Trestního zákona – Neoznámení trestného činu a § 367 Trestního zákona – Nepřekažení trestného činu, na což je klient při vstupu do služby předem upozorněn.
 4. dobrovolnost – klient využívá služeb terénních programů KOTEC o. p. s. zcela dobrovolně, kdykoliv může případnou spolupráci ukončit bez udání důvodu.

Činnosti služby

Základní činnosti při poskytování terénních programů se (dle § 34 Vyhlášky 505/2006 Sb.) zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 1. aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 3. sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob,
 4. poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik; v případě uživatele návykových nebo omamných a psychotropních látek prostřednictvím metod přístupu minimalizace škod.
  Otevírací doba
Pondělí 9:00-17:00
Úterý 9:00-17:00
Středa 9:00-17:00
Čtvrtek 9:00-17:00
Pátek 9:00-17:00

Sledujte nás na našem facebooku

Podporují nás:
Podporují nás:
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem