Poskytovatel sociálních služeb ve vašem regionu

Kontaktní centrum Tachov

Kontaktní centrum, NDC – Rokycanova 131
Hana Kolihová, DiS. ndc.tachov@kotec.cz 778 772 481Poslání

Posláním kontaktního centra v Tachově je snižování zdravotních a sociálních rizik plynoucí z užívání drog a ochrana zdraví i široké veřejnosti.

Cíle služby

 • Snižování rizik spojené s užíváním návykových látek a podpora či pomoc při řešení nepříznivé sociální situace vedoucí ke změně stylu života.
 • Poskytování odborného sociálního poradenství pro rodiče a blízké osoby uživatelů návykových látek zaměřené na řešení dané situace.
 • Informování zájemců z řad veřejnosti o drogové problematice a spolupráce v multidisciplinárních pracovních skupinách při řešení této oblasti.

Cílová skupina

 • uživatelé nealkoholových drog starší 15ti let nebo uživatelé drog nealkoholového typu v kombinaci s alkoholem
 • uživatelé alkoholu starší 15ti let
 • rodinní příslušníci, partneři, přátelé a jiné blízké osoby
 • Patologičtí hráči starší 15ti let

Zásady programu

Dobrovolnost – klient využívá služby k-centra na základě vlastní vůle (není nikým nucen)

Anonymita – klient nemusí sdělovat žádné údaje, aby mohl využívat služby (noncode)

Mlčenlivost – pracovníci nesdělují žádné informace o klientovi třetí osobě, straně (viz etický kodex)

Časová a prostorová dostupnost – provozní doba odpovídá potřebám cílové skupiny (viz provozní řád)

Rovný a individuální přístup – činnosti programu jsou poskytovány všem bez rozdílu pohlaví, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu či sexuální orientace, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní klienty, pracovníky či efektivitu služby

Dodržování práv klientů – program je realizován s důrazem na respektování vůle, ochrany důstojnosti, soukromí a dalších práv uživatelů služby

Zplnomocňování uživatelů – podpora zvyšování nezávislosti a odpovědnosti klienta

Bezplatnost – činnosti programu jsou poskytovány zdarma


Činnosti služby

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v kontaktních centrech se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 1. a) sociálně terapeutické činnosti:
 2. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 3. poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života a jejich snižování prostřednictvím metod založených na přístupu minimalizace škod,
 1. b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 3. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 1. c) poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
 2. zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny,
 3. zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla.
  pobyt klientů na kontaktní místnosti a výměna použitého materálu poradenství dle objednání
pondělí 13:00-15:00
úterý 13:00-15:00
středa 9:00-18:00
čtvrtek 13:00-15:00
pátek  13:00-15:00

Sledujte nás na našem facebooku

Podporují nás:
Podporují nás:
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem