Poskytovatel sociálních služeb ve vašem regionu

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Správce osobních údajů
Jméno: Kotec o.p.s.,
IČO: 26648415
Adresa: Nádražní náměstí 299/8, Mariánské Lázně
E-mail: projekty@kotec.cz, Tel: 608656543

Zpracovatelem osobních údajů je Kotec o.p.s. a subjekty, které Kotec o.p.s. pověří zpracováním osobcních údajů (např.
externí mzdová účetní).

 

Shromažďujeme a zpracováváme tyto osobní údaje:

– jméno, příjmení
– adresa
– datum narození (pokud bude poskytnuto)
– telefonní číslo (pokud bude poskytnuto)
– rodné číslo (pokud bude poskytnuto)
– rodinný stav, rodinná situace, finanční situace, bankovní účet (pokud bude poskytnuto)
– údaje o probíhajících/ukončených/hrozících soudních/exekučních/správních řízeních (pokud bude poskytnuto)
– email (pokud bude poskytnuto)
– údaje o případných trestních řízeních a trestních věcech (pokud bude poskytnuto)
– profestní anamnéza (pokud bude poskytnuto)
– zdravotní stav (pokud bude poskytnuto)
– fotografie (pokud bude poskytnuto)
– audiovizuální záznamy (pokud bude poskytnuto)

 

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě

 • Smlouvy o poskytování sociálních služeb
 • Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta (dále jen „klient“)
 • Oprávněný zájem správce – plnění smlouvy s klientem, plnění právních povinností vyplývajících z předpisů
  upravujících poskytování sociálních služeb
 • Souhlasu se zpracováním osobních údajů
 • Pracovněprávních předpisů

 

Osobní údaje zpracováváme za účelem

Poskytování sociálních služeb, tj. zpracování je nutné k plnění smlouvy s vámi nebo k přijetí kroků, které jsou z vaší
strany vyžadovány.

Zpracování je oprávněným zájmem Kotec o.p.s. nebo jiné strany a vaše zájmy nebo práva na ochranu vašich osobních
údajů nejsou před těmito zájmy upřednostněny.

Zpracování je nezbytné pro splnění zákonných povinností.

 

Osobní údaje zpřístupňujeme

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme úzce vymezenému okruhu třetích stran:

 • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány, orgány činné v tresním řízení)
 • Poskytovatelé údržby informačního systému
 • Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta
 • Právníci

 

Jak uchováme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje chráníme před neoprávněnou manipulací, ztrátou, zničením, zneužitím, únikem.
Vaše osobní údje uchováme v souladu s platnými zákony. Po uplynutí doby nezbytně nutné pro uchování osobních
údajů, osobní údaje likvidujeme v souladu s interními postupy a zákonnými povinnostmi.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy o poskynutí sociálních služeb/po dobu
platnosti udělení souhlasu se zpracováním údajů. Po skončení zpracovávání osobních údajů, bude s těmito naloženo
dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 108/2006 Sb., (zákon o sociálních službách), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

 

Máte tato práva ve vztahu k osobním údajům

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že máte právo od správce – poskytovatele sociální služby žádat
informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou
zpracovávány. Máte také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na vaši žádost nepřesné osobní
údaje, které se vás týkají. Neúplné osobní údaje máte právo kdykoli doplnit.
Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje,
které o vás správce zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a o výmaz požádáte.
Máte právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování vašich osobních údajů. Proti zpracování, které je
založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu nebo při výkonu veřejné moci, máte právo kdykoli vznést námitku.
Máte provo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů s výjimkou osobních údajů zpracovávaných z
důvodu plnění smlouvy uzavřené s vámi.
Právo na přenositelnost údajů vám dává možnost získat osobní údaje, které jste správci poskytli, v běžném a
strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné,
žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

 

K uplatnění shora označených práv prosím kontaktujte Kotec o.p.s.

V případě, že budete nespokojeni se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, můžete podat stížnost u
Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Více informací o Vašich právek jsou k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.
(https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

Údaje v tomto prohlášení můžou být aktualizovány v souvsilosti s vývojem uvádění do praxe Obecného nařízení o
ochraně osobních údajů (GDPR).

Podporují nás:
Podporují nás:
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem