Poskytovatel sociálních služeb ve vašem regionu

Projekt – Vznik a rozvoj Center podpory rodiny

Dnem 1. června 2009 byla zahájena realizace projektu

Vznik a rozvoj Center podpory rodiny.

Projekt byl ukončen dne 31.5.2011.

Záměrem projektu bylo posilování sítě institucí, které se zabývají specifickými problémy dětí a mládeže, a posilování funkčnosti rodin které jsou ohroženy specifickými problémy dětí a mládeže, anebo sociálním znevýhodněním. Projekt inicioval vznik center podpory rodin v Tachově, Mariánských Lázních a Aši.

Ve spolupráci se zahraničním partnerem EJF gAG Berlin,   který má dlouholeté zkušenosti v práci s ohroženou rodinou a dětmi, chce projekt rozvíjet v daných lokalitách systém péče o ohroženou rodinu jednak nabídkou přímé práce s klienty, a pak také docílit systémové změny v přístupu institucí k rodinám nacházejícím se v obtížné situaci – realizace případových konferencí.

Hlavním cílem projektu je vytvořit systém pro zařazování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí v daných regionech do programu včasné intervence, s cílem snížit počet predelikventního, delikventního, či kriminálního chování dětí a mládeže s následným umisťováním těchto dětí do ústavní výchovy.

Prostředkem k dosažení cíle je včasná podpora fungování rodiny, komunikace v ní, nácvik sociálních dovedností i nácvik adekvátního chování

v modelových situacích jako nejlepší prevence před nežádoucím chováním dětí a mládeže. Zároveň tato pomoc umožní adresátům pomoci udržet se na trhu práce anebo zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Cílená sociální práce s adresáty pomoci bude přispívat k jejich inkluzi nejen na trh práce, ale i v ostatních oblastech života.

Koordinovaný přístup k řešení klientovi obtížné situace formou případových konferencí umožní účelně a efektivně zacílit pomoc ze strany spolupracujících organizací.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, pomocí grantového projektu č. CZ.1.04/5.1.01/12.00083

Prezentace projektu:

Prezentace ze semináře, konaného ve dnech 13. – 14. 10. 2010 v Mariánských Lázních, s tématem   „Práce s nemotivovanými a částečně motivovanými adresáty pomoci: kontext práce s rodinami“ 

Prezentace ze semináře, konaného ve dnech 17. – 18. 5. 2010 v Mariánských Lázních, s tématem

Psychosociální, terapeutická a multiprofesní péče o sexuálně zneužité děti

Prezentace z konference, konané  dne 27. 4. 2010 v Tachově, s tématem

Zážitková pedagogika v sociálně pedagogické pomoci  rodinám

Prezentace z konference, konané  dne 11. 2. 2010 v Aši, s tématem

Ambulantní sociálně pedagogická pomoc rodinám a jedincům

Prezentace z konference, konané  dne 10. 12. 2009 v Mariánských Lázních, s tématem

Vytvářet mosty – systémické přístupy v terapeutickém práci s dětmi a mládeží

Fotogalerie projektu:

 – Fotogalerie k projektu

Podporují nás:
Podporují nás:
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem