Poskytovatel sociálních služeb ve vašem regionu

Terénní programy obecně

Klientem terénních programů KOTEC o. p. s. může být osoba ve věku od 15 do 65 let, která se ocitla v nepříznivé sociální situaci. Nepříznivá sociální situace je v tomto ohledu brána jako oslabení nebo ztráta schopnosti, a to pro krizovou životní či sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práva a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby, z důvodu věku či nepříznivého zdravotního stavu. Nebo osoba není schopna z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci vlastními silami, bez ohrožení společenským propadem.


Typ služby:

 • Terénní (zavolejte a my za vámi dojedeme)
Pro další informace o místech a době poskytování přejděte na:
– Terénní program Sokolov
– Terénní programy Cheb
– Terénní program Tachov

Pro koho je služba určena:

Sociální služba je určena pro všechny osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, a potřebují podporu v následujících oblastech:
 • obstarání základních dokladů a zajištění základního sociálního poradenství – témata: základní sociální poradenství, zajištění identifikačních dokladů a ostatních osobních dokladů,
 • materiální pomoc – témata: zajištění základních potravin, popř. ošacení, či jiného použitého vybavení,
 • hospodaření s finančními prostředky a základní orientace v dluhové problematice – témata: orientace ve finanční oblasti, bezpečné hsopodaření s financemi, podpora při řešení dluhových situací a jejich zdrojů, požádání o nenárokové a nárokové dávky, hledání dalších finančních zdrojů,
 • zařazení a udržení se na trhu práce, včetně podpory v přípravě na výkon zaměstnání – témata: malezení pracovního uplatnění, získání pracovního uplatnění,
 • hledání ubytování, či bydlení, a jeho udržení – témata: vyhledávání vhodného bydlení, sjednání podmínek bydlení, plnění závazků plynoucích z bydlení, orientace v nájemní a podnájemní smlouvě, udržování domácnosti,
 • zajišťování základních materiálních, hygienických a stravovacích podmínek pro děti, včetně denního režimu a podpory přípravy do školy – témata: doporučení do služeb pro rodiny s dětmi,
 • vytváření vazeb s rodinou – témata: kontakty s rodinou a jejich udržování, práce na vztazích,
 • zvládání vývojových kroků dospívajících a příprava na samostatný život – témata: kontakt s vrstevníky, plnění školních povinností, porozumění vlastnímu vývoji, porozumění úkolům ve společnosti, profesní volba, znalost důsledků nežádoucího jednání a předcházení rizikům nežádoucího jednání,
 • znalost a rozpoznání rizikových prvků v chování a jejich důsledků, předcházení a mírnění rizik – témata: možnost čerpat zdravotní péči, udržování stávajícího zdravotního stavu a předcházení jeho zhoršování,
 • znalost základní zdravotní péče a péče o vlastní zdraví – témata: znalost infekčních onemocnění a jejich předcházení bezpečnějím životním stylem, řešení infekčních onemocnění,
 • zmírňování důsledků rizikového chování a prevence onemocnění s ním spojených – témata: pravidelná výměna pomůcek k bezpečnějšímu užívání drog, znalost důsledků užívání alkoholu a návykových látek, znalost důsledků rizikového životního stylu,
 • motivace k zahájení řešení závislostního chování a důsledků z něj vyplývajících – témata: práce na postupu při abstinenci, asistence a doporučení do léčby, vyřízení léčby, udržování abstinence.

Jaké druhy pomoci poskytuje:

Základní metodou práce v terénních programech je rozhovor. Rozhovor slouží k prvotnímu navázání kontaktu, zmapování situace klienta i prostředí, formulaci cíle klienta a následnému naplánování služby.
 • základní poradenství,
 • doprovod a pomoc při jednání s úřady,
 • pomoc v krizi,
 • pomoc při naplňování práv a oprávněných zájmů,
 • základní zdravotní ošetření a poradenství,
 • zprostředkování dalších zdravotních a sociálních služeb,
 • testování na infekční nemoci (hepatitidy typu C a B, HIV, syfilis),
 • výměnný program – použitý injekční materiál za čistý.
Podporují nás:
Podporují nás:
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem